Expertises

 • Maatvoeringsplannen

 • 3D puntenwolken

 • Drone inspectie / fotogrammetrie

 • Advies diensten

 • Analyse geo- gerefereerde onderwerpen

 • Nul opnamen t.b.v. BIM model

 • Grondwerk modellen opstellen

 • Hoeveelheid berekeningen

 • As-is 3D modellen

 • 360 graden beelden

 • Doorrijprofielen

 • Wegdek informatie

 • Online visualisaties

 • DTB / kerngis

 • Passings berekeningen

 • Aanleggen grondslag netwerken

 • Geautomatiseerde oplossingen

 • Gerobotiseerde oplossingen

 • Grondslag berekeningen

 • Proces begeleiding maatvoering

 • Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

  De Prisma Groep kan voor notarissen, gemeenten, provincies en  projectontwikkelaars meetgegevens van nieuwe grenzen verzorgen. Een grensomschrijving, in relatie tot bestaande grenzen en topografie wordt gecombineerd met digitale meetgegevens. Wij zorgen ervoor dat de meetgegevens voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster. Voor meer informatie over deze werkwijze zie onderstaande website: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/percelen-en-grenzen/splitsen-van-percelen-met-aanleveren-meetgegevens.
 • 3D scannen

  De Prisma Groep is met haar kennis en ervaring uw partner voor industriële precisie metingen. Zo doet de Prisma Groep de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers. Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maken wij gebruik van de meest geavanceerde scanapparatuur die daarvoor beschikbaar is. Op het land ter voorbereiding van bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee. De Prisma Groep is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of in open zee.
 • BAG

  De wetgeving omtrent BAG eist veel van uw organisatie. De Prisma Groep adviseert en assisteert bij de volgende aspecten:
  -Actualiseren en beheer van de BAG pandenkaart en/of administratie;
  -Inwinning en naverkenning buiten door ervaren landmeters. Dit kan een controle zijn op de objecten of deze al dan niet tot de BAG behoren. Maar ook de ontbrekende geometrie kan bijgemeten worden eventueel in combinatie met BGT metingen;
  -Detachering van operators en/of GIS-specialisten;
 • BGT

  Vanaf 1 januari 2016 is de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) van kracht. De BGT transities zijn gereed, de bijhouding en beheer in continue uitvoering en de processen en inhoudelijke afspraken in doorgaand ontwikkeling. De Prisma Groep is vanaf de transitiefase succesvol betrokken bij advisering, uitvoering en bijhouding van de BGT en is voor bronhouders dan ook de aangewezen partij voor samenwerking in álle fasen van het BGT-traject.
 • BOR

  Voor zowel de BOR als de BGT, is de afstemming in de bijhouding en mutatieverwerking een essentieel onderdeel van een goede en actuele registratie.  De BGT is daarbij een goede basis voor de opbouw van de BOR beheerkaart. Samen met de opdrachtgever bepalen we in hoeverre deze geometrie aansluit op uw informatiebehoefte van het BOR beheerproces.  Welke attributen we opnemen en met welke methode, stemmen we met u af. Zo wordt er eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt, een win-win situatie!
 • Deformatiemetingen

  Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station. Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project.
 • Deformatiemetingen

  Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen, kademuren, gebouwen etc.) kunnen verschuiven of verzakken (deformeren). Hierdoor kan vervolgschade ontstaan. Voor Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus maar ook particulieren verzorgen wij deformatiemetingen. Een nulmeting vormt het uitgangspunt van de deformatiemeting. Met herhalings-metingen of continue monitoring worden eventuele deformaties vastgesteld, waardoor tijdig maatregelen genomen kunnen worden om gevaarlijke situaties en schades te voorkomen.
 • Drone

  In de bouwsector wordt een drone vooral gebruikt voor het in kaart brengen van terreinen, het maken van virtuele modellen, of het monitoren van de voortgang van een bouwproject. Afhankelijk van de taak zijn er verschillende sensoren, zoals camera's, thermische camera's en LiDAR, aan een drone bevestigd. Bovendien kunnen grondcontrolepunten waarvan de positie bekend is worden gebruikt om de nauwkeurigheid van een scan te garanderen. De ingewonnen data kan vervolgens worden verwerkt in een BIM model.
 • Drone opname

  Met onze drone winnen we al vliegend data in. De drone kan uitgerust worden met diverse type camera’s of videorecorder. De opgenomen beelden zijn allemaal geo-gerefereerd. Met behulp van speciale software kunnen we de foto’s ook converteren naar een 3D puntenwolk. De beelden zijn te gebruiken voor het maken van een samengestelde orthofoto of close-up opnames voor inspecties. De ingewonnen data is uitstekend toepasbaar voor nulmetingen, hoeveelheids- metingen, vlakheidsmetingen en eindoplevering in DTB / KernGIS, etc.

   
 • GIS

  De kracht van een Geografisch Informatie Systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een kaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Prisma Groep adviseert, verzorgt Project- management en doet Data bewerking (GIS-inventarisaties, conversietrajecten, opbouw basisregistraties, etc.)
 • Kadaster

  Voor het Kadaster doet de Prisma Groep splitsingen en verificatieposten. Bij splitsingen wordt bij de eigenaar gevraagd de nieuwe perceelsgrens aan te geven (de “aanwijs”). Bij zowel splitsingen als verificatieposten wordt vervolgens de nieuwe perceelsgrens door een landmeter van de Prisma Groep (HTW-conform) ingemeten. Aansluitend controleert een dataspecialist de meting. Vervolgens maken wij een digitaal “veldwerk” en  tekenen de nieuwe perceelsgrens in het programma “Kadastrale Perceelsvorming” (KPV). Na interne controle wordt het geheel bij het Kadaster aangeboden ter goedkeuring, waarna het Kadaster de perceelsvorming definitief maakt.
 • MOBIEL GIS – Assetmanagement

  Het op orde krijgen en up to date houden van data is het fundament onder assetmanagement. Data moet objectief, actueel en betrouwbaar zijn. Pas als u gegevens hebt over uw bezittingen en beschikt over informatie over de staat waarin uw assets verkeren, kunt u de levenscyclus van uw assets optimaliseren. Voor goed assetmanagement worden buiten in het veld inventarisaties uitgevoerd. Samen met de opdrachtgever bepalen we wat van belang is om te inventariseren en welke attributen en foto’s we koppelen aan de geometrie. Daarbij geven wij advies wat de best passende inventarisatie methode is en welke meerwaarde dit kan geven.
 • Mobiel scanning

  De Prisma Groep beschikt over mobiel scanning apparatuur, de Leica Pegasus Two Ultimate en de Leica Pegasus Backpack. Hiermee is inwinning mogelijk van gedetailleerde informatie uit puntenwolken, gelijktijdig gecombineerd met sferische (360g) foto’s, vanaf mobiele voer-vaartuigen. In de scanner is een GPS en IMU (gyroscoop) ingebouwd, zo is de positie van ingewonnen data altijd bekend in RD/NAP stelsel. De mobiele scanning is uitstekend toepasbaar voor diverse topografiemetingen, nulmetingen, hoeveelheids-metingen, vlakheidsmetingen, revisiemetingen en als basis voor Digital TWIN, BIM, KernGIs en DTB. Wij bespreken graag met de onze opdrachtgever de talrijke mogelijkheden.
 • Monitoring

  Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd, maar soms wordt deze beweging te risicovol. Door middel van ‘monitoring’ kunnen wij een complete registratie verzorgen van iedere positieverandering in de X-, Y- en Z-richting. Deze registratie kan zowel statisch als automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier controleert het Total-Station de positie van alle aangebrachte meetpunten. Het is van belang dat de meetspiegels goed zijn aangebracht en gedurende het proces niet van plaats kunnen veranderen.
 • Mutatiesignalering en Kartering

  Met behulp van satellietbeelden en luchtfoto’s worden veranderingen in het terrein in een bepaald tijdsbestek efficiënt opgespoord. Wij maken gebruik van digitale beelden, dit kunnen luchtfoto’s zijn maar ook informatie ingewonnen met mobiele scanning/drone. De mutaties kunnen in uw digitale kaart worden gekarteerd. Dit leidt tot een belangrijke besparing op traditionele inwinningsmethodes en biedt de mogelijkheid de gewijzigde geometrie op moeilijk toegankelijke terreinen op te nemen zonder deze te betreden.
 • Ondergrondse-infra (NUTS)

  Voor diverse opdrachtgevers voert de Prisma-Groep revisie-metingen uit van nieuwe aangelegde kabels en leidingen en reconstructies van bestaande kabel- en leiding-tracés. Medewerkers beschikken hierbij over de gevraagde project- klant gebonden certificatie en van toepassing zijnde ‘werken in vuilgrondverklaring’ en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Alle ingewonnen data wordt verwerkt en opgeleverd naar de eisen en wensen van de klant.
 • Precisiemetingen

  Met behulp van een Laser Tracker verzorgen wij dimensionale controles en uitlijning van mechanische en industriële objecten. Onze specialisten van de sector Bouw & Industrie verzorgen real-time controles met een enorme diversiteit, zoals robotonderdelen voor ICI, scheepsonderdelen voor Damen shipyards en satellietonderdelen voor het European Space Agency. Voor precisie metingen met een nauwkeurigheid van 0,02 mm verdient deze methode onze aanbeveling waarbij wij uiteenlopende technologieën integreren in custom made rapportages.
 • Scheurmetingen

  Door diverse oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan. Deze bestaande scheuren kunnen o.a. door grondwaterstandverlagingen, bouwactiviteiten of door gebreken van de fundering groter worden. Door het uitvoeren van scheurmetingen is het mogelijk de scheuren te monitoren. Bij scheurmetingen worden scheurmeters geplaatst op de scheuren. Een scheurmeter bestaat uit twee delen die ieder aan een kant van een scheur wordt bevestigd. Op deze wijze kan gedurende een periode bepaald worden of scheuren wel of niet groter worden (actief zijn).
 • SOR

  Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (registratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. Vanuit onze jarenlange expertise op gebied van basisregistraties en actuele doorontwikkeling naar SOR bespreken we graag onze mogelijkheden tot dienstverlening zoals advisering en begeleiding, inwinning en beheer.
Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: