Expertises

 • 360 graden beelden

 • DTB / kerngis

 • Grondwerk modellen opstellen

 • Nul opnamen t.b.v. BIM model

 • 3D puntenwolken

 • Analyse geo- gerefereerde onderwerpen

 • Advies diensten

 • Drone inspectie / fotogrammetrie

 • Online visualisaties

 • Proces begeleiding maatvoering

 • Wegdek informatie

 • Doorrijprofielen

 • Hoeveelheid berekeningen

 • Gerobotiseerde oplossingen

 • As-is 3D modellen

 • Geautomatiseerde oplossingen

 • Maatvoeringsplannen

 • Passings berekeningen

 • Grondslag berekeningen

 • Aanleggen grondslag netwerken

 • 3D scannen

  De Prisma Groep is met haar kennis en ervaring uw partner voor industriële precisie metingen. Zo doet de Prisma Groep de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers. Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maken wij gebruik van de meest geavanceerde scanapparatuur die daarvoor beschikbaar is. Op het land ter voorbereiding van bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee. De Prisma Groep is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of in open zee.

 • BAG

  Basisregistraties Adressen en Gebouwen is continu onderhevig aan wijzigingen. De Prisma Groep adviseert en assisteert bij de volgende aspecten:
  -Detachering van operators en/of GIS-specialisten;
  -Actualiseren van de pandenkaart en/of administratie;
  -Controle door landmeters van objecten en geometrie;
  -Verwerken van mutaties in bestaande pandenkaart en BGT.

 • BGT

  Sinds 2016 is de wet aangenomen waarbij Bronhouders verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de gegevens voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie. BGT is een digitale kaart waar burgers en bronhouders de ligging van wegen, gebouwen, spoorlijnen, waterwegen en al het groen kunnen inzien. De Bronhouders zijn: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Economische Zaken, Defensie en ProRail. De BGT biedt alle informatie tijdens de oriënteringsfase van nieuwbouw van overheids- gebouwen, recreatiegebieden en wegen. Hoofdzaak is het up-to-date houden van alle ruimtelijke ontwikkelingen.

 • BOR

  De BGT is een goede basis voor de opbouw van de Beheer Openbare Ruimte beheerkaart. Samen met de medewerkers van BOR bepalen we in hoeverre deze geometrie aansluit op uw informatiebehoefte van het beheerproces. De Prisma Groep controleert of de geleverde opdelende vlakken voldoen en of er aanvullende wensen zijn. BGT-objecten zijn geometrische figuren, maar bevatten ook attributen (IMGeo). Wanneer de BOR-beheerder melding krijgt van aanpassingen zal men de ingemeten wijzigingen overnemen. Hierdoor ontstaat goede geometrie, die overeenkomt met de situatie op locatie.

 • Deformatiemetingen

  Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station. Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project.

 • Deformatiemetingen

  Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen, kademuren, gebouwen etc.) kunnen verschuiven of verzakken (deformeren). Hierdoor kan vervolgschade ontstaan. Voor Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus maar ook particulieren verzorgen wij deformatiemetingen. Door monitoring voorkomt men gevaarlijke situaties krijgt men inzicht in bewegingen. Een nulmeting vormt het uitgangspunt van de deformatiemeting en de vervolgmetingen. Eventuele deformaties van een kunstwerk kan zo worden vastgesteld, waardoor tijdig maatregelen genomen worden om gevaarlijke situaties en schades te voorkomen.

 • Drone

  In de bouwsector wordt een drone vooral gebruikt voor het in kaart brengen van terreinen, het maken van virtuele modellen, of het monitoren van de voortgang van een bouwproject. Afhankelijk van de taak zijn er verschillende sensoren, zoals camera’s, thermische camera’s en LiDAR, aan een drone bevestigd. Bovendien kunnen grondcontrolepunten waarvan de positie bekend is worden gebruikt om de nauwkeurigheid van een scan te garanderen. De ingewonnen data kan vervolgens worden verwerkt in een BIM model.

 • Drone opname

  Met onze drone winnen we al vliegend data in. De drone kan uitgerust worden met diverse type camera’s of videorecorder. De opgenomen beelden zijn allemaal geo-gerefereerd. Met behulp van speciale software kunnen we de foto’s ook converteren naar een 3D puntenwolk. De beelden zijn te gebruiken voor het maken van een samengestelde orthofoto of close-up opnames voor inspecties. De ingewonnen data is uitstekend toepasbaar voor nulmetingen, hoeveelheids- metingen, vlakheidsmetingen en eindoplevering in DTB / KernGIS, etc.

   

 • GIS

  De kracht van een Geografisch Informatie Systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een kaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Prisma Groep adviseert, verzorgt Project- management en doet Data bewerking (GIS-inventarisaties, conversietrajecten, opbouw basisregistraties, etc.)

 • Kadaster

  Voor het Kadaster doet de Prisma Groep splitsingen en verificatieposten. Bij splitsingen wordt bij de eigenaar gevraagd de nieuwe perceelsgrens aan te geven (de “aanwijs”). Bij verificatieposten doet men een controlemeting. Bij zowel splitsingen als verificatieposten wordt vervolgens de nieuwe perceelsgrens door een landmeter van de Prisma Groep (HTW-conform) ingemeten. Aansluitend controleert een dataspecialist de meting. Vervolgens maken wij een digitaal “veldwerk” en  tekenen de nieuwe perceelsgrens in het programma “Kadastrale Perceelsvorming” (KPV). Na interne controle wordt het geheel bij het Kadaster aangeboden ter goedkeuring, waarna het Kadaster de perceelsvorming definitief maakt.

 • MOBIEL GIS – Assetmanagement

  Het op orde krijgen en up-to-date houden van data is fundamenteel voor het assetmanagement. Data moet objectief, actueel en betrouwbaar zijn. Pas als u gegevens hebt over uw bezittingen en beschikt over informatie over de staat waarin uw assets verkeren, kunt u de levenscyclus van uw assets optimaliseren. Hiervoor worden inventarisaties uitgevoerd. De inwinning van data gebeurt efficiënt met behulp van Tablet PC met geïntegreerde GPS en camera. De gemeten attributen en foto’s worden vervolgens  gekoppeld aan de geometrie.

 • Mobiel scanning

  Prisma Groep beschikt over de Leica Pegasus 2 (mobile scan), Pegasus backpack en Drone voor scanning op het land, lucht en water. Gelijktijdig met de scanning maken we rondom sferische foto’s. Deze camera’s zijn ingebouwd in de Pegasus Two. Daarnaast hebben we nog een extra camera waarmee we het wegdek in beeld brengen. De scanner is voorzien  ingebouwde GPS waardoor de positie van de puntenwolk en foto’s uiterst accuraat zijn. Een scan is uitstekend geschikt voor nul- , hoeveelheid-, vlakheid- en revisiemetingen, maar ook als basis voor Digital TWIN, BIM, KernGIs en DTB.

 • Monitoring

  Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd, maar soms wordt deze beweging te risicovol. Door middel van ‘monitoring’ kunnen wij een complete registratie verzorgen van iedere positieverandering in de X-, Y- en Z-richting. Deze registratie kan zowel statisch als automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier controleert het Total-Station de positie van alle aangebrachte meetpunten. Het is van belang dat de meetspiegels goed zijn aangebracht en gedurende het proces niet van plaats kunnen veranderen.

 • Mutatiesignalering en Kartering

  Met behulp van satellietbeelden en luchtfoto’s worden veranderingen in het terrein in een bepaald tijdsbestek efficiënt opgespoord. Hierbij maken wij gebruik van digitale beelden. Dit kunnen luchtfoto’s zijn, maar ook Lidar drone opnames. De mutaties worden in uw digitale kaart gekarteerd, waardoor een besparing op traditionele inwinmethodes. Bovendien kunnen wij gewijzigde geometrie vaststellen op moeilijk toegankelijke terreinen. Na kartering kan de informatie worden gecompleteerd met meting van nog ontbrekende geometrie en inwinning van de semantiek.

 • Ondergrondse-infra (NUTS)

  Voor diverse opdrachtgevers voert de Prisma-Groep regelmatig revisie-metingen uit van nieuwe aangelegde kabels en leidingen en reconstructies van bestaande kabel- en leidingtracés. Alle ingewonnen data wordt verwerkt en opgeleverd naar de eisen en wensen van de klant. Onze medewerkers beschikken altijd over de gevraagde project / klant gebonden certificatie en van toepassing zijnde ‘werken in vuilgrondverklaring’ en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen.)

 • Precisiemetingen

  Met behulp van een Laser Tracker verzorgen wij dimensionale controles en uitlijning van mechanische en industriële objecten. Onze specialisten van de sector Bouw & Industrie verzorgen real-time controles met een enorme diversiteit, zoals robotonderdelen voor ICI, scheepsonderdelen voor Damen shipyards en satellietonderdelen voor het European Space Agency. Voor precisie metingen met een nauwkeurigheid van 0,02 mm verdient deze methode onze aanbeveling waarbij wij uiteenlopende technologieën integreren in custom made rapportages.

 • Scheurmetingen

  Door diverse oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan. Deze bestaande scheuren kunnen o.a. door grondwaterstandverlagingen, bouwactiviteiten of door gebreken van de fundering groter worden. Door het uitvoeren van scheurmetingen is het mogelijk de scheuren te monitoren. Bij scheurmetingen worden scheurmeters geplaatst op de scheuren. Een scheurmeter bestaat uit twee delen die ieder aan een kant van een scheur wordt bevestigd. Op deze wijze kan gedurende een periode bepaald worden of scheuren wel of niet groter worden (actief zijn).

 • SOR

  In de Samenhangende Objecten Registratie worden basisgegevens over objecten in relatie tot hun fysieke omgeving verwerkt. De objecten in het terrein, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, aangevuld met (registratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de SOR staan objecten vanuit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op, als ook delen van de WOZ-administratie waarin objectgegevens in de SOR worden opgenomen. Ook zijn er raakvlakken met de BRT en het Nationaal Wegenbestand

 • Statische 3D-laserscanning

  3D Laserscanning en 3D Modellering zijn technieken waarmee de daadwerkelijke situatie van gebouwen, installaties, omgeving en objecten tot op enkele millimeters nauwkeurig in kaart worden gebracht. De “as-built informatie” die hieruit beschikbaar komt, is onmisbaar voor projectontwikkelaars, bouwers, architecten, civiele aannemers, ingenieursbureaus en (semi)overheden. Zij gebruiken de 3D (BIM) modellen bij ontwerp, transformatie, renovatie, herinrichting en retrofit.

Copyright © 2021 Prisma Groep
Bekijk ons op: