Overheid

Nederland is continu in verandering; er wordt veel gebouwd, verbouwd en aangepast. Om deze veranderingen in goede banen te leiden en een optimaal leefklimaat te ontwikkelen én te behouden is overzicht nodig. De sector Overheid van de Prisma Groep helpt de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, ingenieurs- en adviesbureaus met het in kaart brengen van de boven- en ondergrondse omgeving door het vertalen van de verzamelde data naar waardevolle slimme informatie. Adviseren, up-to-date houden en het beheer van data zorgt dat deze actueel en waardevol blijft voor de opdrachtgevers.

 

Expertises

 • Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

  De Prisma Groep kan voor notarissen, gemeenten, provincies en  projectontwikkelaars meetgegevens van nieuwe grenzen verzorgen. Een grensomschrijving, in relatie tot bestaande grenzen en topografie wordt gecombineerd met digitale meetgegevens. Wij zorgen ervoor dat de meetgegevens voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster. Voor meer informatie over deze werkwijze zie onderstaande website: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/percelen-en-grenzen/splitsen-van-percelen-met-aanleveren-meetgegevens.
 • BAG

  De wetgeving omtrent BAG eist veel van uw organisatie. De Prisma Groep adviseert en assisteert bij de volgende aspecten:
  -Actualiseren en beheer van de BAG pandenkaart en/of administratie;
  -Inwinning en naverkenning buiten door ervaren landmeters. Dit kan een controle zijn op de objecten of deze al dan niet tot de BAG behoren. Maar ook de ontbrekende geometrie kan bijgemeten worden eventueel in combinatie met BGT metingen;
  -Detachering van operators en/of GIS-specialisten;
 • BGT

  Vanaf 1 januari 2016 is de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) van kracht. De BGT transities zijn gereed, de bijhouding en beheer in continue uitvoering en de processen en inhoudelijke afspraken in doorgaand ontwikkeling. De Prisma Groep is vanaf de transitiefase succesvol betrokken bij advisering, uitvoering en bijhouding van de BGT en is voor bronhouders dan ook de aangewezen partij voor samenwerking in álle fasen van het BGT-traject.
 • BOR

  Voor zowel de BOR als de BGT, is de afstemming in de bijhouding en mutatieverwerking een essentieel onderdeel van een goede en actuele registratie.  De BGT is daarbij een goede basis voor de opbouw van de BOR beheerkaart. Samen met de opdrachtgever bepalen we in hoeverre deze geometrie aansluit op uw informatiebehoefte van het BOR beheerproces.  Welke attributen we opnemen en met welke methode, stemmen we met u af. Zo wordt er eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt, een win-win situatie!
 • Deformatiemetingen

  Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen, kademuren, gebouwen etc.) kunnen verschuiven of verzakken (deformeren). Hierdoor kan vervolgschade ontstaan. Voor Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus maar ook particulieren verzorgen wij deformatiemetingen. Een nulmeting vormt het uitgangspunt van de deformatiemeting. Met herhalings-metingen of continue monitoring worden eventuele deformaties vastgesteld, waardoor tijdig maatregelen genomen kunnen worden om gevaarlijke situaties en schades te voorkomen.
 • Drone opname

  Met onze drone winnen we al vliegend data in. De drone kan uitgerust worden met diverse type camera’s of videorecorder. De opgenomen beelden zijn allemaal geo-gerefereerd. Met behulp van speciale software kunnen we de foto’s ook converteren naar een 3D puntenwolk. De beelden zijn te gebruiken voor het maken van een samengestelde orthofoto of close-up opnames voor inspecties. De ingewonnen data is uitstekend toepasbaar voor nulmetingen, hoeveelheids- metingen, vlakheidsmetingen en eindoplevering in DTB / KernGIS, etc.

   
 • GIS

  De kracht van een Geografisch Informatie Systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een kaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Prisma Groep adviseert, verzorgt Project- management en doet Data bewerking (GIS-inventarisaties, conversietrajecten, opbouw basisregistraties, etc.)
 • Kadaster

  Voor het Kadaster doet de Prisma Groep splitsingen en verificatieposten. Bij splitsingen wordt bij de eigenaar gevraagd de nieuwe perceelsgrens aan te geven (de “aanwijs”). Bij zowel splitsingen als verificatieposten wordt vervolgens de nieuwe perceelsgrens door een landmeter van de Prisma Groep (HTW-conform) ingemeten. Aansluitend controleert een dataspecialist de meting. Vervolgens maken wij een digitaal “veldwerk” en  tekenen de nieuwe perceelsgrens in het programma “Kadastrale Perceelsvorming” (KPV). Na interne controle wordt het geheel bij het Kadaster aangeboden ter goedkeuring, waarna het Kadaster de perceelsvorming definitief maakt.
 • MOBIEL GIS – Assetmanagement

  Het op orde krijgen en up to date houden van data is het fundament onder assetmanagement. Data moet objectief, actueel en betrouwbaar zijn. Pas als u gegevens hebt over uw bezittingen en beschikt over informatie over de staat waarin uw assets verkeren, kunt u de levenscyclus van uw assets optimaliseren. Voor goed assetmanagement worden buiten in het veld inventarisaties uitgevoerd. Samen met de opdrachtgever bepalen we wat van belang is om te inventariseren en welke attributen en foto’s we koppelen aan de geometrie. Daarbij geven wij advies wat de best passende inventarisatie methode is en welke meerwaarde dit kan geven.
 • Mobiel scanning

  De Prisma Groep beschikt over mobiel scanning apparatuur, de Leica Pegasus Two Ultimate en de Leica Pegasus Backpack. Hiermee is inwinning mogelijk van gedetailleerde informatie uit puntenwolken, gelijktijdig gecombineerd met sferische (360g) foto’s, vanaf mobiele voer-vaartuigen. In de scanner is een GPS en IMU (gyroscoop) ingebouwd, zo is de positie van ingewonnen data altijd bekend in RD/NAP stelsel. De mobiele scanning is uitstekend toepasbaar voor diverse topografiemetingen, nulmetingen, hoeveelheids-metingen, vlakheidsmetingen, revisiemetingen en als basis voor Digital TWIN, BIM, KernGIs en DTB. Wij bespreken graag met de onze opdrachtgever de talrijke mogelijkheden.
 • Mutatiesignalering en Kartering

  Met behulp van satellietbeelden en luchtfoto’s worden veranderingen in het terrein in een bepaald tijdsbestek efficiënt opgespoord. Wij maken gebruik van digitale beelden, dit kunnen luchtfoto’s zijn maar ook informatie ingewonnen met mobiele scanning/drone. De mutaties kunnen in uw digitale kaart worden gekarteerd. Dit leidt tot een belangrijke besparing op traditionele inwinningsmethodes en biedt de mogelijkheid de gewijzigde geometrie op moeilijk toegankelijke terreinen op te nemen zonder deze te betreden.
 • Ondergrondse-infra (NUTS)

  Voor diverse opdrachtgevers voert de Prisma-Groep revisie-metingen uit van nieuwe aangelegde kabels en leidingen en reconstructies van bestaande kabel- en leiding-tracés. Medewerkers beschikken hierbij over de gevraagde project- klant gebonden certificatie en van toepassing zijnde ‘werken in vuilgrondverklaring’ en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Alle ingewonnen data wordt verwerkt en opgeleverd naar de eisen en wensen van de klant.
 • SOR

  Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (registratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. Vanuit onze jarenlange expertise op gebied van basisregistraties en actuele doorontwikkeling naar SOR bespreken we graag onze mogelijkheden tot dienstverlening zoals advisering en begeleiding, inwinning en beheer.
 • Statische 3D-laserscanning

  3D Laserscanning en 3D Modellering zijn technieken waarmee de daadwerkelijke situatie van gebouwen, installaties, omgeving en objecten tot op enkele millimeters nauwkeurig in kaart worden gebracht. De “as-built informatie” die hieruit beschikbaar komt, is onmisbaar voor projectontwikkelaars, bouwers, architecten, civiele aannemers, ingenieursbureaus en (semi)overheden. Zij gebruiken de 3D (BIM) modellen bij ontwerp, transformatie, renovatie, herinrichting en retrofit.
 • Topografiemetingen

  Een topografiemeting, is een 2D/3D terreinopname. Een topografische meting is maatwerk in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan welke lijnen, objecten of hoogte-informatie hij precies wenst. We winnen de hele projectlocatie in door middel van terrestrische metingen (traditioneel inmeten Total Station-GPS), scanning of Drone methode. We doen veel topografische metingen voor gemeenten, ingenieursbureaus en provincies voor een breed scala aan gebruik en toepassingen.
 • Waterpas metingen

  Bij hoogtemetingen waterpassen we de hoogteverschillen tussen punten onderling en t.o.v. vaste punten met een bekende hoogte. Wij gebruiken hiervoor een digitaal waterpasinstrument en een barcodebaak. Grote waterpas-projecten zijn de NAP-peilmerkcontroles van Rijkswaterstaat. Dit NAP-net bestaat uit ongeveer 35.000 zichtbare peilmerken en 400 ondergrondse peilmerken.  Onderlinge verschillen in hoogte tussen peilmerken maar ook project specifieke meetpunten kunnen hiermee tot op tienden van mm’s worden vastgelegd.
 • WIBON

  Doel van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit-, gas- en telecom- leidingen) te voorkomen. De kabel- of netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Alle revisie- en locatiegegevens dienen altijd correct en actueel geregistreerd te zijn opgenomen en bijgehouden.  De Prisma Groep ondersteunt bij het opsporen van kabels- en leidingen door een combinatie van methoden, zoals het graven van proefsleuven, radiodetectie of grondradar. Vervolgens zullen we de gevonden kabels en leidingen vastleggen met voor het specifiek project de best toepasbare inwinningstechniek.
 • DTM metingen  Een Digitaal Terreinmodel (3D DTM) is de basis voor terreinontwerp waarbij de bestaande situatie in X, Y en Z coördinaten wordt opgenomen. gemaakt. Hierbij registreren we alle data van het terrein én alle data van de objecten op of boven het maaiveld, zoals bomen, borden, putjes, paaltjes, kastjes etc. Ook opnamen van object attributen zoals stamdiameter, kroonprojectie en boomsoort is mogelijk. De opdrachtgever geeft aan welke informatie hij precies wenst. Samenwerkend, adviserend en conform vast werkproces en controleroutines leveren wij een kwalitatief en betrouwbaar eindproduct.


Projecten

 • BUCH BAG/BGT-metingen

 • Deformatiemeting kademuren en bruggen Amsterdam

 • Secundaire Waterpassing – Zoetermeer

Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: